ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όροι χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος moodbywood.gr
Γενικά
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της moodbywood.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.moodbywood.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

Γενικοί Όροι
O ιστότοπος www.moodbywood.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που εδρεύει στην Αρτέμωνος 121, Δάφνη, 17237, με Α.Φ.Μ 301110374, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και ΑΡ ΓΕΜΗ 157366903000, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@moodbywood.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6977031691. Ειδικότερα, το ηλεκτρονικό κατάστημα moodbywood.gr δραστηριοποιείται στην κατασκευή και την πώληση χειροποίητων ξύλινων κατασκευών, όπως μπρελόκ, αναμνηστικών δώρων, είδη σπιτιού, γάμου & βάπτισης κ.α
Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος moodbywood.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moodbywood.gr. Κάθε χρήστης (στο εξής καλούμενος “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή/και “πελάτης” ή/και “καταναλωτής” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Ο κάθε χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις και να προβεί σε επίσκεψη, περιήγηση ή και συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, την πλοήγησή του σε αυτό, καθώς και από κάθε συναλλαγή του με την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα moodbywood.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει, οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα, τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις για τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματoς. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα όμως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος moodbywood.gr.
Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα moodbywood.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη λειτουργία του ιστοτόπου εν όλο ή εν μέρει, μόνιμα ή προσωρινά οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.moodbywood.gr ρυθμίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και κυρίως από τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών», όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σε ενιαίο κείμενο από την Υπουργική Απόφαση 5338 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Περιορισμός ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.moodbywood.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Περαιτέρω, το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώσει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.moodbywood.gr δεν ευθύνεται, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών.

Περαιτέρω, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.moodbywood.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λπ..), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.
Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.moodbywood.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ..) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω οφείλεται σε αποδεδειγμένο δόλο του ηλεκτρονικού καταστήματος, τότε αυτό ευθύνεται μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με τα ανωτέρω και το δόλο του ιστοτόπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.moodbywood.gr. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου moodbywood.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του moodbywood.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό της κατάστημα moodbywood.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του moodbywood.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα moodbywood.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.moodbywood.gr αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ’ αποστάσεως, που ρυθμίζονται από τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας των καταναλωτών», όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σε ενιαίο κείμενο από την Υπουργική Απόφαση 5338 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δε τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νόμιμους εκπροσώπους νομικών προσώπων.
 

Προϋποθέσεις παραγγελίας

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.moodbywood.gr απαιτούνται:
Α)Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.
Β)Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τιμές προϊόντων
Όλα τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος moodbywood.gr αναφέρονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.

Τρόποι πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, διατίθενται οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:
Α) Χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα δέχεται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard όλων των τραπεζών (εξαιρούνται οι κάρτες American Express και Diners). Οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα του πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία.
Στη φόρμα παραγγελίας θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, CCV). To moodbywood.gr επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχουν αγορασθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική Cookies του moodbywood.gr.
Β) Αντικαταβολή τη στιγμή της παραλαβής των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης θα επιβαρύνεται με το ποσό της αντικαταβολής.

Γ) Με κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό (έμβασμα):
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6856149190426
IBAN: GR3001718560006856149190426
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Στις πληρωμές μέσω εμβάσματος, η αποστολή της παραγγελίας γίνεται μόνο εφόσον το έμβασμα γίνει με έξοδα του πελάτη, καθώς και η παραγγελία θα είναι σε κατάσταση αναμονής μέχρι την επιβεβαίωση της τράπεζας ότι το ποσό έχει κατατεθεί. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, θα πρέπει να χορηγηθεί από τον πελάτη αντίγραφο του καταθετηρίου μαζί με τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moodbywood.gr. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη κατάθεσης εντός 5 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί.
Παροχή πληροφοριών σε σχέση με τον ιστότοπο.

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για τη ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη τιμή, τη ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, και τον χρόνο παράδοσης.

Επιβεβαίωση και Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει κατά τη καταχώρηση της παραγγελίας του, το οποίο περιλαμβάνει τη λεπτομερή περιγραφή των εμπορευμάτων της παραγγελίας και έναν μοναδικό κωδικό, που αφορά στην παραγγελία του.
Στο email που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά την παραγγελία του, θα του έχει αποσταλεί ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με όλες τις λεπτομέρειες της παραγγελίας

Αποστολή των προϊόντων

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται μόνο εντός των φυσικών ορίων της Ελλάδος μέσω της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (και των συνεργατών της) ή της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.
Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζει ο πελάτης.
Τα εμπορεύματα θα παραδίδονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με τον ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ.) της περιοχής της αποστολής.

Γενικές πληροφορίες
• Ο υπολογισμός και η χρέωση του κόστους αποστολής της παραγγελίας γίνεται αυτόματα με την καταχώρηση του ταχυδρομικού κωδικού της διεύθυνσης αποστολής όταν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των προϊόντων στο καλάθι αγορών
• Οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τα κιλά και τον Τ.Κ. της περιοχής σας ανεξαρτήτως ορόφου.
• Σε περίπτωση αντικαταβολής ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο).
• Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν η συσκευασία είναι άθικτη και αν η κατάσταση των προϊόντων που παρέλαβε είναι η επιθυμητή ή υπάρχουν τυχόν εμφανή προβλήματα ή ελαττώματα του προϊόντος ώστε να μην χάσει τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο περί ελαττωματικών προϊόντων.
• Σε περίπτωση αποστολής των προϊόντων στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται σ’ αυτόν όταν ο ίδιος ή κάποιο τρίτο μέρος, διάφορο του μεταφορέα και οριζόμενο από τον πελάτη, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
-Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών ή πανδημίας ή αν μεσολαβούν αργίες ή σε περιόδους εορτών καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς
-Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνία με τον πελάτη, εάν για παράδειγμα παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του.

Επιστροφές/ Αλλαγές/Ακυρώσεις

Ακύρωση παραγγελίας
Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Προκειμένου ο πελάτης να προχωρήσει σε ακύρωση της παραγγελίας δύναται είτε να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@moodbywood.gr είτε να καλέσει στο τηλ. 6977031691 (η χρέωση γίνεται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου)
Στην περίπτωση που έχει ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας και η παραγγελία δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα θα προχωρήσει σε καταβολή της χρηματικής αξίας που αντιστοιχεί σε συνεννόηση μαζί του με όποιον τρόπο επιθυμεί ο πελάτης (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, κ.λπ.)

Στην περίπτωση που η παραγγελία έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία , τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί με όποιον τρόπο επιθυμεί ο πελάτης κατόπιν συνεννόησης μαζί του.

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων 

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία παρέλαβε το προϊόν/τα προϊόντα. Για να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα πρέπει να ενημερώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για την απόφασή του αυτή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@moodbywood.gr.
Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από την πώληση, το ηλεκτρονικό κατάστημα moodbywood.gr θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό. Η επιστροφή αυτή θα πραγματοποιηθεί – συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης – χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώθηκε για την απόφαση της υπαναχώρησης. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποπληρωμή μέχρι να λάβει το προϊόν/τα προϊόντα πίσω.
Επισημαίνεται ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα, καθώς και στις συμβάσεις προμήθειας αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημίες κ.λπ.) δεν είναι δυνατό το ηλεκτρονικό κατάστημα να παραδώσει τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα προβεί σε ενημέρωση του καταναλωτή μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, προκειμένου ο τελευταίος να δηλώσει αν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.moodbywood.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής του υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Οι παρόντες όροι ισχύουν για τους χρήστες του ιστοτόπου moodbywood.gr, διέπουν την σχέση τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα από 10/01/2021 και ερμηνεύονται σύμφωνα  με το Ελληνικό Δίκαιο και για οιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος αρμόδια είναι αποκλειστικά τα  Δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιποί Όροι
-Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
-Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ιστοτόπου των διαχειριστών του moodbywood.gr και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του ιστότοπου moodbywood.gr με οποιονδήποτε τρόπο, όπως: ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκδότη.

  • Σε περιπτώσεις που έχει καταχωρηθεί μία ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή ο καταναλωτής διαπιστώνει ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν (ή προϊόντα) από τη συνολική παραγγελία, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες που απαιτούνται και να αποσταλούν τα προϊόντα που δεν παρελήφθησαν χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
    -Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moodbywood.gr.
    -Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015 και την Απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης/καταναλωτής δύναται να απευθυνθεί στους αναγνωρισμένους από την κείμενη νομοθεσία Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως : 1) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, 2) Το  ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR POINT, 3) Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) . Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τους αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους φορείς μπορούν να αναζητηθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr).

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο www.moodbywood.gr μπορούν να πλοηγούνται στις ιστοσελίδες του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξ’ αιτίας της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική.
Νομιμότητα και Σκοπός της Επεξεργασίας
Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα moodbywood.gr είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του, η οποία συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής Κανονισμός GDPR), την σχετική με αυτό ελληνική νομοθεσία και τις πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΑΠΔΠΧ).

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης από απόσταση ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του χρήστη πριν από τη σύναψη σύμβασης, και, ιδίως, να μπορεί ο χρήστης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο ηλεκτρονικό κατάστημα moodbywood.gr είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από αυτόν κατά την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών του. Σκοπός της βασικής αυτής επεξεργασίας των δεδομένων είναι για κάθε χρήστη, η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία  και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς η ανάλυση και οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση .
Επισημαίνεται ότι κάποια δεδομένα των χρηστών θα διατηρούνται για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς. 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα σε περίπτωση online αγοράς θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.:

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της είναι τα εξής:
 -το πλήρες ονοματεπώνυμο του 
-η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων
-η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
-τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
-ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
-η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του.

Επιπλέον των ανωτέρω το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει και αποθηκεύει επίσης τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη (που έχει ήδη προβεί σε αγορά προϊόντων):
-ιστορικό παραγγελιών 
-συχνότητα επισκέψεων
-προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι ή την λίστα αγαπημένων
-Επισημαίνεται ότι για τους σκοπούς της παρούσας επεξεργασίας το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συλλέγει ούτε προβαίνει σε επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη δύνανται να είναι:

1.Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας
2.Τυχόν υπάλληλοι του ηλεκτρονικού καταστήματος
3.Οι φορολογικές, ελεγκτικές, εποπτικές και ανεξάρτητες αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου
4.Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου, αποθήκευση και διαχείριση παραγγελιών, υπηρεσία (ταχυ)μεταφοράς

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: 
Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα επεξεργάζετε το ηλεκτρονικό κατάστημα, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανονιστικού πλαισίου, το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών, το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορούν να ασκήσουν οι χρήστες στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@moodbywood.gr.

Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων το ηλεκτρονικό κατάστημα θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Χρόνος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων: 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα τα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική σχέση. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.